Tours & Adventure
Club Moto 80

Alg. Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN REIZEN TOURS & ADVENTURE

1. De reizen waarvan sprake worden georganiseerd door Tours & Adventure, die deel uitmaakt van Club Moto 80 (licentie A 1942). Elke inschrijving voor een van deze reizen impliceert dat de reiziger kennis heeft genomen van de hieronder vermelde algemene voorwaarden en er zich akkoord mee verklaart. 2. Indien een reiziger zijn deelname wil annuleren, moet hij Tours & Adventure daar schriftelijk van op de hoogte stellen. Om te voorkomen dat de reiziger daarbij geld zou kwijtraken, raden wij elke reiziger aan een eigen annuleringsverzekering aan te gaan, bij wie hij/zij eventuele kosten kan verhalen. Wie geen annuleringsverzekering heeft onderschreven, maar toch schriftelijk zijn/haar deelname aan een reis heeft opgezegd, zal volgende kosten per persoon worden aangerekend: 50 € dossierkosten indien de annulering meer dan 60 dagen voor de start van de reis is gemeld; het volledige betaalde voorschot voor een annulering tussen 30 en 60 dagen voor de start; indien de annulering later wordt gemeld, zal slechts dat deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald worden dat Tours & Adventure zelf heeft kunnen recupereren. Indien een deelnemer om welke reden ook zijn deelname aan een reis moet onderbreken, kan geen enkele terugbetaling van de organisator geëist worden. Om een terugbetaling te kunnen verkrijgen, moet een annulering meerdere weken op voorhand worden gemeld. Voor sommige reizen kunnen hiervoor speciale voorwaarden gelden. 3. Indien door uitzonderlijke omstandigheden en/of gevallen van heirkracht de veiligheid van de reizigers of de organisatie zelf van de reis in het gedrang dreigen te komen, eigent de organisator zich het recht toe om de reis te wijzigen of te annuleren. De organisator kan, zonder schadevergoeding te moeten betalen, een reis annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor die reis niet gehaald wordt. Elke inschrijving zal door Tours & Adventure bevestigd worden. Pas na deze bevestiging is de inschrijving een feit. 4. De inlichtingen die de organisator over de reizen meedeelt, werden bij geloofwaardige bronnen geput, maar dat betekent niet dat hij er zelf verantwoordelijk voor kan gesteld worden. In de inschrijvingsprijs zijn meestal logies en half pension begrepen, dus met ontbijt en avondmaal erbij. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien et hotel zich niet aan de afspraken houdt of indien door omstandigheden een ander hotel moet gekozen worden. In geval van een voorval of een ongeval, van welke aard ook, behoudt de organisator zich het recht toe om de voorziene tijdschema’s en reisroutes te wijzigen. Bijkomende transport- of logeerkosten die daaruit zouden voortvloeien, kunnen de deelnemer worden aangerekend. Zowel de reisroute als de uitstappen kunnen gewijzigd worden indien de organisator zulks om welke reden ook noodzakelijk acht. 5. Elke tariefwijziging of eventuele koerswijziging tussen munteenheden kunnen de organisator ertoe brengen om de prijzen, zoals vermeld in het programma, zonder voorafgaande aan te passen. Op het ogenblik van de inschrijving dient een voorschot op de totaalprijs betaald te worden. Zonder dit voorschot zal geen rekening gehouden worden met een eventuele inschrijving. Het saldo moet ten laatste zes weken voor de start van de reis betaald worden, tenzij voor sommige reizen andere bepalingen tijdig worden vermeld. Indien het saldo laattijdig wordt betaald kan de organisator de degelijke behandeling van de inschrijving niet waarborgen noch de plaats voorbehouden. Eventueel kan in dergelijk geval de reservatie geschrapt worden en wordt dan teruggegrepen naar de hierboven vermelde voorwaarden van annulering. 6. Elke reiziger is persoonlijk verantwoordelijk t.o.v. douane, politie en andere officiële instanties. Elke overtreding of gevolgen van een onvermogen om verder te reizen door de reiziger betaald worden. De bestuurders die aan de reis deelnemen, moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument (identiteitskaart of, indien nodig, internationaal paspoort) en een geldig (voor sommige reizen internationaal) rijbewijs voor hun voertuig. Hetzelfde geldt voor inschrijvingsbewijs en verzekeringsattest. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk en draaien op voor de kosten van elke inbreuk op de wegcode die zij zouden kunnen plegen. De organisator behoudt zich het recht toe om een deel of al zijn verplichtingen te laten uitvoeren door een of meerdere medewerkers, wat op zich echter geen enkele verantwoordelijkheid vanwege de organisator met zich meebrengt. De organisator is niet verantwoordelijk voor vertraging, verlies, ongeval of ander nadeel dat een reiziger zou hebben opgelopen om welke reden ook, incluis heirkracht. De organisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich in geval van diefstal, verlies of schade aan de voertuigen, bagage of persoonlijke bezittingen van de reiziger. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor gevallen van heirkracht, zoals vertragingen, stakingen, schade, verlies, ongeval, enz. De reizigers die er het slachtoffer van worden, zullen de bijkomende, onverwachte kosten die ze met zich meebrengen, zelf betalen. Indien zich om welke reden ook grote prijsschommelingen voordoen, kunnen wij de inschrijvingskosten voor de reis aanpassen. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor welk mechanisch of ander incident ook, wat daar ook de oorzaak van moge zijn, waarvan een deelnemer of zijn materiaal slachtoffer van zouden worden, noch voor de financiële of andere gevolgen die dat incident met zich kan meebrengen. Dit geldt niet alleen in het geval de deelnemer de voorgestelde route volgt, als wanneer de reiziger hiervan afwijkt. Tours & Adventure zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die een voertuig van een deelnemer zou oplopen tijdens het laden, lossen of transporteren ervan. 7. Schade die een reiziger opzettelijk of onopzettelijk zou toegebracht hebben aan derden tijdens de reis, het transport, in hotels of in welke omstandigheden ook, moeten door de reiziger zelf vergoed worden. De reiziger moet er zelf op toezien dat hij/zij als persoon in al zijn aspecten, zijn persoonlijke documenten en bagage overeenstemmen met de nationale en buitenlandse regels inzake grensoverschrijdende, douane-, sanitaire, financiële, politionele en alle andere nodige formaliteiten die verreist zijn voor de overeengekomen reis. De organisator is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien vereiste documenten ontbreken uit hoofde van de reiziger. De reiziger verbindt er zich toe aanwezig te zijn op de date, uren en plaatsen die in het programma door de organisator worden aangeduid voor en tijdens de reis. De reiziger die laattijdig opduikt, loopt het risico zijn reservatie/plaats kwijt te geraken en bovendien de kosten te moeten betalen die daaruit voortvloeien. Indien de groep vertraging oploopt door de schuld van een of meerdere reizigers, kunnen alle kosten die dat met zich meebrengt voor heet de groep hem/haar/hen worden aangerekend. 8. Uiteraard moet elke bestuurder ervoor zorgen dat zijn/haar voertuig geldig verzekerd is voor de landen die wij doorkruisen. Elke reiziger geven wij de raad mee om een verzekering aan te gaan die tussenbeide kan komen in geval van ziekte, ongeval, schade aan en diefstal van bagage EN eventuele annuleringskosten. Indien dit niet gebeurd is, dan zal de reiziger zelf de kosten moeten dragen die voorvloeien uit een annulering, ongeval, verlies van bagage, diefstal en assistentie. Wie nog uitkijkt naar zo’n assistentie-verzekering, kan bij onze moederorganisatie Club Moto 80 terecht die verscheidene formules heeft onderhandeld bij Mapfre Assistance (Trierstraat 45/1 in 1040 Brussel). Inlichtingen op aanvraag. 9. Elke reiziger wiens gedrag het goede verloop van de reis in het gedrang brengt, kan uit de reis geweerd worden. Kosten die daaruit voortvloeien, zullen ten laste zijn van deze reiziger, die in geen geval aanspraak zal kunnen maken op een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van deze kosten. Een reiziger die de organisator valse inlichtingen verschaft heeft waardoor het goede verloop van de reis in het gedrang kan komen, kan uit de reis geweerd worden zonder enige tegemoetkoming van welke aard ook. 10. Elke reiziger is verantwoordelijk voor zijn bagage en het transport ervan. Indien de organisator voor bepaalde reizen sommige bagage vervoert, moet deze beantwoorden aan de vereisten die in het programma beschreven worden. De bagage mag in geen geval frauduleuze, verboden, brandbare of andere gevaarlijke stoffen bevatten. In geen enkel geval kan de organisator verantwoordelijk worden gesteld voor schade, diefstal of enig ander nadeel dat de vervoerde bagage zou kunnen oplopen. 11. Indien de organisator gevraagd wordt een inschrijving te wijzigen, zal die dat slechts in de mate van het mogelijke ook uitvoeren, zij het mits betaling van volgende kosten door de aanvrager: voor een wijziging tot 6 weken voor de start: 25 € per dossier voor een wijziging tot 4 weken voor de start: 50 € per persoon voor wijzigingen binnen de 4 weken voor de start: zie de rubriek “annuleringskosten” 12. De reiziger die niet tevreden is over de uitvoering van dit contract, kan hierover een klacht indien bij de organisator. Indien hij dit voor of na de reis wil doen, moet dat per aangetekend schrijven gebeuren, uiterlijk binnen de 15 dagen na afloop van de reis. Tijdens de reis kan de reiziger zich op elk ogenblik wenden tot de organisator of een van zijn vertegenwoordigers om hem zijn/haar grieven kenbaar te maken om het probleem ter plekke te proberen oplossen.

Eerste reis in vooruitzicht 26/05/2020

Motorrijden voor de fun mag weer, nu nog reizen met de motor over de grenzen heen. Tours & Adventure is er in elk geval klaar voor. En indien het meezit, kan de reis naar de Champagne de spits afbijten

De Champagne : van 3 t/m 5 juli 2020

Uitgelezen smaakmaker voor de grote vakantie, niet ver van huis, lekker om te rijden, lekker om te spijzen, de Champagne is een prachtregio om met volle teugen van te genieten.

.

BMW R 18 met de “R” van rock’n roll 06/04/2020

Met de R 18 waagt BMW zich in het eigenwijze cruiser-segment, “chasse gardée” van Uncle Sams motorindustrie. En rekent daarvoor op een cocktail van heden en verleden.